Политика за поверителност

Home / Политика за поверителност

“Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, ЕИК: 000463379, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 15а, представлявано от д-р Парашкев Цветков, е администратор на лични данни и изпълнява стриктно приложимите нормативни изисквания (в т.ч. Регламент (ЕС) 2016/679 – General Data Protection Regulation), като обработва лични данни по законосъобразен, добросъвестен, отговорен и прозрачен начин.

“Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД събира лични данни за администриране и отчитане лечението на пациентите си. В този смисъл лични данни се предоставят на НЗОК/РЗОК, ИА “Медицински одит“, РЗИ-Пловдив, както и на други държавни и/или общински органи при поискване, когато имат законово основание.

Вашите лични данни не се трансферират извън Европейския съюз.

Личните данни се съхраняват за нормативно определения срок, след което се унищожават.

Като пациент на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, имате право на достъп до личните си данни, имате право да коригирате и/или изтривате личните си данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването и/или преносимостта на данните.

Имате възможност да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или при неспазване на правата Ви във връзка със защитата на личните данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр.София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2 (www.cpdp.bg).