Мисия и цели

Home / Мисия и цели

Мисия и цели

Нашата основна мисия е прибавяне на години и качество на живот към живота на пациентите с онкологични заболявания, предоставяйки им широк спектър на достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, представена от високоспециализирани консултации и изследвания за ранна диагностика, прилагане на съвременни терапевтични технологии и осигуряване на грижи за пациентите, съответстващи на медицинските стандарти.

Комплексен Онкологичен Център – Пловдив
е втория по големина Онкологичен център в България с основни задачи:

 • Активно издирване, диагностика и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози
 • Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания
 • Промоция и превенция на онкологичните заболявания
 • Информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания
 • Експертна и консултативна дейност в областта на онкологията
 • Научно-изследователска дейност и провеждане на клинични изпитвания в областта на медицинската онкология
 • Реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по Онкология, Лъчелечение и Здравни грижи

Така посочените медицински дейности се осъществяват на 260 разкрити болнични легла по следните медицински специалности:

 • Медицинска онкология
 • Гастроентерология
 • Клинична хематология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Акушерство и гинекология
 • Радиология
 • Кожни и венерически болести
 • Клинична лаборатория
 • Обща и клинична патология
 • Образна диагностика
 • Урология
 • УНГ болести
 • Лъчелечение