Одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Home / Одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД на основание чл. 103, т. 1 от Наредба за реда за учредяване и упражняване на правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 год.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

 

  1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
  2. Да притежават минимален одиторски стаж от 5 години.
  3. Да представят работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита.
  4. Да са изпълнявали одит на дружество със сходен предмет на дейност.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

Конкурсът ще бъде проведен на два етапа:

  1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
  2. Критерий за оценка на участниците в конкурса е най-ниска цена, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС, съобразена с необходимият брой часове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

  1. Заявление за участие в конкурса за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, съдържащо минимум следните данни, идентифициращи участника: наименование на участника, ЕИК/ЕГН, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и електронна поща.
  2. Оферта за финансов одит на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД през 2024 г., включваща стойност на услугите по заверка на годишния финансов отчет, изготвяне на доклади за всяко тримесечие включително годишен, консултации на място и по телефон, както и брой часове, необходими за извършването на дейността.
  3. Документи, доказващи спазването на минималните изисквания на конкурса, а именно:

3.1. Документ, удостоверяващ вписването на одитора в регистъра по чл. 20 от ЗНФО и доказателство, че одиторът притежава минимален одиторски стаж от 5 години;

3.2. Работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита;

3.3. Документ, че са изпълнявали одит на дружество със сходен предмет на дейност.

МЯСТО, СРОК И НА ЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 

Документите за участие се подават в деловодството на лечебното заведение в срок до 16:00 часа на 05.07.2024 г. Документите за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата, адрес и телефон за връзка.

Отварянето на офертите на кандидатите ще се извърши от Комисия, назначена от управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД на 08.07.2024 г. от 09:00 часа.

В случай, че до изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса не са налице поне 3 оферти, срокът за събиране на оферти се удължава 16:00 часа на 08.07.2024 г., като при настъпване на тази хипотеза отварянето на офертите ще се извърши в 09:00 часа на 09.07.2024 г.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Кандидатите за одитори могат да получат данни за изготвяне на офертите си в срок до 16:00 часа на 04.07.2024 г. от главния счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Пловдив, бул. ,,Васил Априлов“ № 15А или на телефон 032 643 831.

Кандидатите за одитори ще бъдат уведомени по електронните пощи, посочени в документите за участие в конкурса, за резултатите от конкурса до 26.07.2024 г.

 

ОБЯВА