Одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

Home / Одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

 1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.
 2. Да притежават минимален одиторски стаж от 5 години.
 3. Да представят работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита.
 4. Да са изпълнявали одит на дружество със сходен предмет на дейност.

МЯСТО, СРОК И НА ЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие се подават в деловодството на лечебното заведение в срок до 16:00 часа на 16.06.2022 г. Документите за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата, адрес и телефон за връзка.

Отварянето на офертите на кандидатите ще се извърши от Комисия, назначена от управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД на 17.06.2022 г. от 09:00 часа.

В случай, че до изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса не са налице поне 3 оферти, срокът за събиране на оферти се удължава 16:00 часа на 17.06.2022 г., като при настъпване на тази хипотеза отварянето на офертите ще се извърши в 09:00 часа на 20.06.2022 г.

НА ЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще бъде проведен на два етапа:

 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
 2. Критерий за оценка на участниците в конкурса е най-ниска цена, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в кева без ДДС, съобразена с необходимият брой часове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. Заявление за участие в конкурса за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, съдържащо минимум следните данни, идентифицираши участника: наименование на участника, ЕИК/ЕГН, адрес за кореспонденция, тел. за връзка и ел. поща.
 2. Оферта за финансов одит на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД през 2022 г., включваща стойност на услугите по заверка на годишния финансов отчет, изготвяне на доклади за всяко тримесечие вкл. годишен, консултации на място и по телефон, както и брой часове, необходими за извършването на дейността.

Документи, доказващи спазването на минималните изисквания на конкурса, а именно:

 • Документ, удостоверяващ вписването на одитора в регистъра по чл. 20 от ЗНФО и доказателство, че одиторът притежава минимален одиторски стаж от 5 години;
 • Работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита;
 • Документ, че са изпълнявали одит на дружество със сходен предмет на дейност.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатите за одитори могат да получат данни за изготвяне на офертите си в срок до 16:00 часа на 15.06.2022 г. от главния счетоводител на лечебното заведение на място на адрес гр. Пловдив, бул. ,,Васил Априлов“ № 15А или на телефон 032 643 831.

Кандидатите за одитори ще бъдат уведомени по електронните пощи, посочени в документите за участие в конкурса, за резултатите от конкурса до 27.06.2022 г.

ОБЯВА