Клинични пътеки

Home / Клинични пътеки

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ„ ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН С НЗОК ДОГОВОР №161500/25.02.2020Г.

72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроин­тестиналния тракт- Блок 1
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани- Блок 1
160Нерадикално отстраняване на матката- Блок 1
161Радикално отстраняване на женски полови органи- Блок 1
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- Блок 1
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи- Блок 1
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на ури­ната при жената- Блок 1
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход- Блок 1
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената- Блок 1
167Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааор- тални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация- Блок 1
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и слож­ност, при лица над 18 години
179Оперативни процедури върху апендикс- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст
180Хирургични интервенции за затваряне на стома- Блок 1
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст и без вродени малформации при лица до 18 годишна възраст
182Оперативни процедури при хернии- Блок 1
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация- Блок 1
184Конвенционална холецистектомия- Блок 1
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност- Блок 1
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1- Блок 1 без кодове 92.21 и 92.29
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст и без вродени малформации при лица до 9 годишна възраст
195Оперативно лечение при остър перитонит- Блок 1
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- Блок 1
197Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани- Блок 1
198Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания- Блок 1
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания- Блок 1
200Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след до­брокачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния- Блок 1
202ЛОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност- Блок 1
240Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачест­вени солидни тумори и свързаните с него усложнения
241.3Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ
241.5Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР
244.1Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии- Блок 1
246Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности-
250.1Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични забо­лявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия- Без код 92.2
250.2Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични за­болявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка– Без код 92.28
251.1Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
251.2Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
252.1Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
253Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ„ ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 161500/25.02.2020Г

№4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
№5 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
№6Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
№7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболя­вания и при вродени хематологични заболявания
№8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
№25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
№26 Амбулаторни хирургични процедури
№34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чрев­ния тракт- Блок 1
№38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал. 2 ЗЗО
№44Диагностика на злокачествени образувания на гърдата
№99 Предсрочно изпълнение на дейностите по КП