Проф. Марианна Янева: В КОЦ Пловдив осигуряваме най-доброто лъчелечение с минимални негативни последици

Проф. Марианна Янева: В КОЦ Пловдив осигуряваме най-доброто лъчелечение с минимални негативни последици

Проф. Марианна Янева е работила в Радиоизотопен център на УМБАЛ “Св.Георги“ от 1075 до 2016 г. като е започнала от асистент и е стигнала до професор с 4 специалности и 2 дисертации – кмн и дмн. Оглавявала е РИЦ 17 години. От 2016 до момента е в КОЦ-Пловдив като завеждащ Лъчетерапевтично отделение.

 

– Проф. Янева, Вие сте началник на отделението по лъчетерапия към „Комплексен онкологичен център – Пловдив“. Откога функционира то?

Отделението по лъчетерапия към Комплексен онкологичен център – Пловдив функционира в пълен обем от средата на 2015година. Построяването и оборудването му са по проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие с основен бенефициент Община Пловдив. Общата стойност на инвестиционния проект за модернизираната здравна структура е приблизително 10 милиона лева.

Отделението се намира в нова, модерна сграда. За болните е осигурен необходимият комфорт както в стаите, така и в общите и процедурни помещения. Всички входове са снабдени с повдигаща рампа за инвалиди, а работните помещения са оборудвани с аудиовизуална връзка, звукова и светлинна сигнализация.

 

– С каква апаратура разполага отделението?

Отделение по лъчелечение към ЕООД разполага с модерен линеен ускорител на фирма „Вариан“, с възможности за IGRT, IMRT, RapidArc (образно насочвана лъчетерапия, модулирано по интензитет лъчелечение и обемно-модулна ротационна терапия). Образните системи позволяват kV,MV и CBCT верификация позицията на пациента.

С този апарат се осъществяват най-съвременните техники на облъчване на тумори на главата и шията, мозъка, рак на шийката и тялото на матката, на дебелото черво, на белия дроб и след операция от рак на гърдата. Иновативните техники, които се прилагат, са обемно модулирано по интензитет ротационно лъчелечение и интензивно модулирано лъчелечение, които позволяват лъчевият сноп да се насочи изключително точно към тумора и да пази максимално здравите органи около него.

Така страничните действия от лъчелечението се намаляват. Ако се проявят, има обучен персонал на 24-часово разположение за овладяването им. В Пловдив тези техники доскоро не се изпълняваха в друго лечебно заведение, поради липса на технически възможности.

Разполагаме също така с КТ – симулатор за планиране, радиометрична и дозиметрична апаратура за контрол на качеството на линейния ускорител и съответния софтуер към нея, специализирана вана за моделиране на термопластични имобилизационни маски, помпа за моделиране на имобилизационни дюшеци и др.

Компютърната планираща система е Eclipse 13.0 с 2 станции за дозиметрично планиране и една станция за анатомо-топографско планиране, свързани с 4D конзолата на линейния ускорител. Имаме и апарат за рентгенова терапия, разположен в База 1.

 

– Кои пациенти могат да се лекуват при вас?

В отделението по лъчелечение се приемат пациенти с решения на онкологичен комитет от цялата страна, с хистологична диагноза за злокачествен тумор, както и за някои доброкачествени заболявания. Консултират се и болни, явили се по собствено желание.

След преценка от висококвалифициран специалист по лъчелечение пациентите се планират като им се посочват две дати. На първата се осъществява планиране на компютър-томограф с участието на лекар, физик и лаборант. Следва дозиметрично планиране с обсъждане на варианти за облъчване – от лекар и физик и одобряване на най-подходящия за конкретния пациент лъчетерапевтичен план.

 

– Проф. Янева, Вие сте дългогодишен специалист по лъчетерапии. Как с годините се промени това лечение? Какви са новите техники при лъчелечението?

Тези ускорители, които в България все още наричаме иновативни, се прилагат в Европа от десетилетия и са добре изучени. Ние в КОЦ Пловдив вече 5 години успешно провеждаме съвременно лъчелечение, като използваме както модулираното по интензитет лъчелечение – IMRT, така и обемно-модулирана ротационна терапия.

Когато започнахме да въвеждаме тези техники, всичко стана бавно и поетапно. Всяко начало е трудно, всяка нова технология трябва да бъде внимателно прилагана, без да се бърза и в никакъв случай на всяка цена. При прилагането на иновативни методи за първи път е много важно да се изгради адекватен алгоритъм на приложение, базиран на международно утвърдените стандарти. Модулираното по интензитет лъчелечение изисква повече тестове за осигуряване на качеството, повече познания и опит на екипа от лекари, физици и лаборанти. Затова подходихме с необходимата отговорност.

Първо се проведоха поредица обучения, както на място, така и във водещи лъчетерапевтични центрове в Италия и Швейцария. След това, под ръководството на международно утвърдени специалисти, започнахме въвеждането на новите техники в клиничната практика. Първо – само за една нозология, като след това постепенно обхващахме все повече и повече локализации.

 

– Какво е качеството на лъчелечението в България?

Всеизвестно е, че модулираното по интензитет лечение, в това число и обемно-модулираната ротационна терапия, е предпочитано пред триизмерното конформално лъчелечение поради значително по-хомогенното покритие на туморния обем при много по-добро съхранение на съседните здрави тъкани и органи. Но този ефект се постига единствено и само когато тези техники се прилагат правилно, като се спазват стриктно съответните протоколи и се извършва верификация както на изготвения лъчетерапевтичен план, така и на самото провеждане на процедурите. Избира се подходяща според индивидуалния случай имобилизация и стриктно се следят параметрите на използваната терапевтична апаратура.

Ние спазваме международно утвърдени стандарти, като това е нашата гаранция, че пациентите ни ще получат наистина качествено лъчелечение. Утвърдени са необходимите допълнителни проверки на физическите и дозиметрични параметри на линейния ускорител, за да се гарантира качеството на провежданите процедури.

В нашето отделение се извършва т.нар. Образно насочвано лъчелечение (IGRT) – линейният ускорител разполага с автоматизирани образни системи, с които се извършва визуализиране на таргетната зона чрез 3D – CBCT непосредствено преди самото облъчване, което позволява верификация на позицията на пациента и прецизно локализиране на терапевтичните полета. Сведени са до минимум страничните реакции от терапията. Над 95% от случаите са без странични реакции.

 

– Как се промени работата Ви в условията на пандемията от COVID- 19?

Не сме преустановявали по никакъв начин работата си заради пандемията. На всички новопостъпили пациенти се извършва безплатен тест за Covid-19. Изпълняват се стриктно противоепидемичните мерки и болните могат да се чувстват спокойни при нас. Часовете за ускорителя са така разпределени, че да няма струпване на пациенти, чакащи за терапия. Достъпът е контролиран. Пейките са с по 2-3 места и разположени на дистанция. Ежедневно се извършва дезинфекция, осигурени са дезинфектанти, калцуни и ръкавици за пациентите и техните придружители.

 

– Кои специалисти са част от Вашия екип?

Екипът, с които работим заедно вече 6 години, се състои от 30 души – изключителни специалисти и професионалисти: 4-ма лекари и един специализант, 3-ма физици, 8 лаборанти, 9 медицински сестри и 5 санитари.

Бихме искала да бъдем оценявани чрез качествената грижа, индивидуалния подход към пациента и вниманието, с което подхождаме към всеки един случай. Не е достатъчно да разполагаш с нова и модерна апаратура. Необходим е и висококвалифициран, мотивиран и прецизно работещ персонал. Но най-голямото предимство, което прави нашия лъчетерапевтичен комплекс съвремен и европейски, е човешкото отношение към нашите пациенти, защото нашият труд не се измерва в леглови фонд и бройки на ден или година, а в човешки животи.