Услуги

Списък на здравни обществени услуги, предоставяни безплатно от „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД

  Административна услуга Правно основание Отговорна администрация за първоначално вписване Срок за изпълнение Необходими документи
1. Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация – чл.55 Министерство на здравеопазването Министерство на регионалното развитие и благоустройството До 2 (два) работни дни. Молба по образец към заповед №13/16.01.

2018г.

Изтегли от ТУК.

2. Издаване на болничен лист      от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК Наредба за медицинската експертиза – чл.7 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни.
3. Издаване на болничен лист      от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота Наредба за медицинската експертиза – чл.7 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни.
4. Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза – чл.53 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни. Молба до Управителя /свободен текст/
5. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето – чл.27 Национален рамков договор Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни.
6. Изготвяне на етапна епикриза Наредба №49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико- социални грижи – чл.23 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни.
7. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико- социални грижи Наредба №49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико- социални грижи – чл.24 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни.
8. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние  на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето – чл.286, ал.1 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни. Молба до Управителя /свободен текст/
9. Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи. Закона за здравето – чл.286, ал. 3 Министерство на здравеопазването До 2 (два) работни дни.