Администрация

.

Управител

Dots.-d-r-Tihomir-Dermendzhiev-dm-100x120_2

Доц. Д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.


Специалност:
Микробиология
  032/ 643 831

 

 

Главна медицинска сестра

Силвия Леонидова

Организира, координира и контролира дейността
на специалистите по здравни грижи.
Отговаря за качеството на здравните грижи
и хигиенното състояние на лечебното заведение.
 032/ 648 164

Медицински съвет

.

Медицинският съвет е основен консултативен орган

на Управителя на „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив“ ЕООД. Съветът участва в планирането и организирането на медицинската, социалната и икономическата ефективност на болничната дейност. Членове на Медицинския съвет са всички началници на отделения и лаборатории и главната медицинска сестра, съгласно чл.74, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

Разглеждат се и се обсъждат:

 • предложенията на началниците на отделения и лаборатории за подобряване на диагностично-лечебната и икономическа ефективност на ръководените от тях структури
 • информационно осигуряване на дейностите в болницата
 • въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефикасността и качеството на медицинските дейности и болничните грижи
 • програмите за следдипломното образование на лекарите
 • плановете за научната дейност на болницата

 

Съвет по здравни грижи

.

Съветът по здравни грижи е консултативен орган на Главната медицинска сестра и има следните задачи:

 • Да извършва системни проверки и анализи на организацията, координацията, икономическата ефективност и качеството на сестринските грижи в диагностичните и лечебните структури на болницата
 • Да обсъжда и предлага на Изпълнителния директор решения за повишаване качеството на здравните грижи в болницата до равнището на най-добрите Европейски стандарти
 • Да планира следдипломна квалификация на сестрите, лаборантите и рехабилитаторите в болницата по спецификацията на тяхната дейност

 

Комисия по медицинска етика

.

За всички възникнали нерешени проблеми в процеса на работата и взаимоотношенията, както и жалби на пациенти на основание чл.74, ал.2 от Закона за лечебните заведения, е създадена Комисия по Медицинска етика.

 

Лечебно-контролна комисия

.

Постоянно действащ Контролен орган със следните дейности:

 • извършва проверки по ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болничните структури
 • произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи
 • контролира спазването на правилата за добрата медицинска практика