СПИСЪК НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО ``КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ`` ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН С НЗОК ДОГОВОР №161500/23.05.2018Г.

72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроин­тестиналния тракт- Блок 1
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани- Блок 1
160 Нерадикално отстраняване на матката- Блок 1
161 Радикално отстраняване на женски полови органи- Блок 1
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи- Блок 1
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи- Блок 1
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на ури­ната при жената- Блок 1
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход- Блок 1
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената- Блок 1
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааор- тални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация- Блок 1
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и слож­ност, при лица над 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома- Блок 1
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст и без вродени малформации при лица до 18 годишна възраст
182 Оперативни процедури при хернии- Блок 1
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация- Блок 1
184 Конвенционална холецистектомия- Блок 1
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност- Блок 1
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1- Блок 1 без кодове 92.21 и 92.29
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия- Блок 1 и Блок 2 само планови операции при лица над 9 годишна възраст и без вродени малформации при лица до 9 годишна възраст
195 Оперативно лечение при остър перитонит- Блок 1
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси- Блок 1
197 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани- Блок 1
198 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания- Блок 1
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания- Блок 1
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след до­брокачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния- Блок 1
202 ЛОперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност- Блок 1
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачест­вени солидни тумори и свързаните с него усложнения
241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ
241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии- Блок 1
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности-
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични забо­лявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия- Без код 92.2
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични за­болявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка– Без код 92.28
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО ``КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ`` ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 164751/23.05.2018Г

№4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
№5 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
№6 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
№7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболя­вания и при вродени хематологични заболявания
№8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
№25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
№26 Амбулаторни хирургични процедури
№34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чрев­ния тракт- Блок 1
№38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал. 2 ЗЗО
№99 Предсрочно изпълнение на дейностите по КП