Списък на клинични пътеки,
клинични процедури и високоспециализирани медицински дейности, за коит
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ" ЕООД
има сключен договор с НЗОК 2015 г

  

№ на
К.П.

 Клинични пътеки - НРД 2012 г. Дог. № 161500/29.02.12

 26  Заболявания на горния гастроинтестинален тракт. - /над 18 год./
 27  Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност. - /над 18 год./
 31  Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене на гастроинтестиналния тракт. - /над 18 год./
 33  Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума. - /над 18 год./
 98.1  Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията.
 98.2  Високоспециализирани интервенционални процедури  в пулмологията.
 145  Нерадикално отстраняване на матката. - /над 18 год./
 146  Радикално отстраняване на матката. - /над 18 год./
 147  Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи. - /над 18 год./
 149  Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женските полови органи. – /над 18 год./
 150  Корекция на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената. - /над 18 год./
 151  Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход. - /над 18год./
 152  Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия на жената. - /над 18 год./
 153.1  Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. - /над 18 год./
 156  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и    сложност при лица над 18 години
 158  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години.
 160  Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл.при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години.
 162  Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
 164  Оперативни процедури върху апендикс
 165  Хирургични интервенции за затваряне на стома
 166  Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 167  Оперативни процедури при хернии
 168  Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
 169  Конвенционална холецистектомия - /над 18 год./
 175  Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност. - /над 18 год./
 176  Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
 179  Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, М0. - /над 18 год. /
 180  Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
 181  Оперативно лечение при остър перитонит
 182  Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
 183  Консервативно лечение при остри коремни заболявания - /над 18год./
 185  Лечение на тумори на кожа и лигавици- злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден. - /над 18 год./
 187  Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност. - /над 18 год./
 188  Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност. - /над 18 год./
 253  Хеморагични диатези. Анемии - /над 18 год./
 255  Ортоволтно перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности.
 258.1  Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
 258.2  Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
 297  Палиативни грижи при онкологично болни.
 298  Системно парантерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни