Причините за възникване на раковите заболявания са комплексни, но се счита, че над 75% от случаите възникват благодарение или във връзка на контакти на хората с канцерогенни рискови фактори и агенти:

  •   тютюнопушенето – потреблението на тютюневи изделия в България нараства ежегодно. Явява се основен фактор за повишаване на сърдечносъдовите и неопластичните заболявания.
  •   злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.
  •   рисково сексуално поведение.
  •   нерационално и небалансирано хранене.
  •   лъчеви фактори.
  •   химически канцерогени.
  •   генетични рискови фактори.
  •   онкологични вируси.
  •   социални фактори – хронична безработица, намаляване на доходите на значителна част от населението, влошена структура на разходите, влошена структура на потреблението.
  •   хроничен стрес.