Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти, основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания. Обновен е болничния стационар в съответствие с всички медицински стандарти. Възможно е лъчелечението да се извърши и в условията на дневен стационар към отделението. Лечебната дейност на пациентите се обезпечава от четирима лекари със специалност по лъчелечение, двама физици със специалност медицинска физика и квалифицирани рентгенови лаборанти.  

 

Извършват се основните видове дейности:

1. Амбулаторно- консултативна.

2. Диагностична дейност.

3. Участие в екипното обсъждане на лечебния план на всеки болен.

4. Извършва се целия обем лечебна дейност на злокачествени заболявания, а също така и при доброкачествени тумори и преканцерози:

- предоперативна;

- дифинитивна;

- следоперативна;

- палиативна;

Задължително тази дейност преминава през регламентираните от практиката етапи:

- Клинико-биологично планиране;

- Анатомо-топографско планиране;

- Дозиметрично планиране;

- Изпълнение на облъчването;

- Контрол на лъчелечебния план;

- Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции;

- Оценка на лечебните резултати;

- Проследяване на болните.

5. Регламентираните дейности по провеждане на клинични изпитания на нови методики и радиопротективни средства.

6. Извършва трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност.

В отделение по „Лъчелечение”  има два сектора:

Рентгенотерапевтичен сектор: извършва се ортоволтно перкутанно лъчелечение при злокачествени и доброкачествени заболявания чрез апарат за повърхностна и дълбока рентгентерапия.

Сектор Клинична дозиметрия - изработват се индивидуалните дозиметрични планове на пациентите лекувани в двата сектора на Радиологично отделение.

 

Началник отделение: д-р Румяна Георгиева

 

Контакти:

032/ 27 71 50 - Регистратура

032/ 27 71 52 - Приемен кабинет

032/ 27 71 53 - Началник отделение д-р Румяна Георгиева