д-р Красимир ВальовУправител

Красимир ТодоровГлавен счетоводител 

Гита СлавоваГлавна медицинска сестра 

д-р Валентин ИвановРъководител направление „Лечебна дейност”

 

Медицински съвет

Основен консултативен орган на управителя на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, участва в планирането и организирането на медицинската, социалната и икономическата ефективност на болничната дейност. Членове са всички началници на отделения и лаборатории и главна медицинска сестра, съгласно чл.74, ал.1 от Закона за лечебните заведения. Разглеждат се и се обсъждат предложенията на началниците на отделения и лаборатории за подобряване на диагностично-лечебната и икономическа ефективност на ръководените от тях структури; информационно осигуряване на дейностите в болницата въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефикасността и качеството на медицинските дейности и болничните грижи; програмите за следдипломното образование на лекарите; плановете за научната дейност на болницата.

Съвет по здравните грижи

На Съвета по здравни грижи, като консултативен орган на главната медицинска сестра, има следните задачи:

 • Да извършва системни проверки и анализи на организацията, координацията, икономическата ефективност и качеството на сестринските грижи в диагностичните и лечебните структури на болницата;

 • Да обсъжда и предлага на Изпълнителния директор решения за повишаване качеството на здравните грижи в болницата до равнището на най-добрите Европейски стандарти;

 • Да планира следдипломна квалификация на сестрите, лаборантите и рехабилитаторите в болницата по спецификацията на тяхната дейност.

Комитет по палитивни грижи

Съгласно изискванията на Национален рамков договор е изграден комитет по палиативни грижи включващ специалисти от различни специалности.

Комисия по медицинска етика

За всички възникнали нерешени проблеми в процеса на работата и взаимоотношенията, както и жалби на пациенти на основание чл.74, ал.2 от Закона за лечебните заведения е създадена комисия по Медицинска етика.

Лечебно-контролна комисия

Постояннодействащ контролен орган

 • извършва проверки по ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болничните структури

 • произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи

 • контролира спазването на правилата за добрата медицинска практика.