Информационният отдел извършва цялостна регистрация, статистическа обработка и съхранение на информация относно онкологичната заболеваемост в Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска области. Наблюдава тенденциите, локализацията и ефективността от профилактиката на рисковите групи и лекуваните лица.

Съвместно с другите специалисти от ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД отделът оказва методична помощ на съответните здравни заведения от трите региона по отношение злокачествените заболявания. Следи и обобщава основните лечебно-медицински показатели. Същевременно Регионалният раков регистър към Информационния отдел е част от Националния раков регистър, който при анализа и обработката на информацията се ръководи съгласно изискванията на МКБ/10/ и изискванията на Международната асоциация на раковите регистри /1АСК/. Данните за заболеваемостта от злокачествени новообразувания могат да бъдат използвани за епидемиологични и научни проучвания, вземане на управленчески решения и пр. Достъпни са за заинтересовани лица и институции при изричното спазване на закона за защита на личните данни.

Отговорник отдел – д-р Лиляна Пепелишева

Телефон за връзка :

032 / 27 87 59