Основната му мисия е повишаване качеството на целия комплекс от дейности с оглед постигане на максимален ефект от своевременната диагностика на злокачествени тумори, залог за по- голяма преживяемост и комфорт на болните.

Отделението има три сектора:

  • Хистологична лаборатория.
  • Клинична цитологична лаборатория.
  • Профилактична цитологична лаборатория.

 

Клиничната патология има определяща роля за своевременна диагностика и стадиране на онкологичните заболявания, чрез изследване на:

  • цитологични материали от изливи, пунктати, инвазивни методи.
  • ендоскопски материал и материал от пункционни биопсии.
  • резекционен материал и инционен хирургичен материал.
  • извършване на патологоанатомични аутопсии.

Срокът за поставяне на цитологична диагноза е от 20 минути до 2 часа.

Срокът за поставяне на хистологична диагноза е от 24 часа до 72 часа.

Началник отделение: д-р Яна Пиргова (снимка)

Контакти:

032/ 27 87 31