АРХИВ НА ПОРЪЧКИ 2013 


27.12.2013 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


Предмет: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък по обособени позиции”

Документация за участие

 
19.12.2013 г. - ТЕХНИЧЕСКО РАЗЯСНЕНИЕ
Във връзка с обявената от „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД обществена поръчка
по реда на гл. 8а от ЗОП с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърна
конфигурация  
за   болнична   информационна   система   на  
"КОЦ-Пловдив"   ЕООД". 
Във  връзка с направеното разяснение  Възложителят удължава срока за подаване на оферти

с 1 /един/ ден до 15.30 часа на 20.12.2013 год.

ТЕХНИЧЕСКО РАЗЯСНЕНИЕ 
 


21.11.2013 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:
„Комплексно обслужване на социалните разходи на служителите на
„КОЦ-Пловдив”ЕООД и осигуряване на храна по Наредба №11 на МТСГ и МЗ от 21.12.2005г. и други,
чрез ваучери за персонала на  „КОЦ-Пловдив”ЕООД”.

Документация за участие


06.11.2013 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


Предмет:„Извършване на медицински изследвания - компютърни томографии
на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД.

Документация за участие


23.10.2013 г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:„Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък
за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”


Документация за участие
 

20.09.2013 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:
Доставка на реактиви, консумативи и китове за нуждите на Клинична лаборатория и
Отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори
и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология";
Обособена позиция № 2: „Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор
модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на
Клинична лаборатория"

Документация за участие04.09.2013 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: „Доставка на онкологични лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите
на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД


Документация за участие

 

06.06.2013 г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:„Доставка на пакетирана храна за пациентите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД и храна на дежурен персонал"

Документация за участие

 

30.05.2013 г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексенонкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Документация за участие

 

16.05.2013 г.- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: „Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на компютърни томографии;
Обособена позиция № 2:
Извършване на ядрено-магнитен резонанс;

Обособена позиция № 3: Алергологични и вирусологични изследвания;

Документация за участие

 

30.04.2013 г- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Документация за участие: “Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция № 1:„БАРКОДИРАНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ съвместими с апарат Selectra XL”; Обособена позиция № 2:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - за биохимичен анализатор BT3500”; Обособена позиция № 3:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff”; Обособена позиция № 4:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 1” Обособена позиция № 5:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 2”; Обособена позиция № 6:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 1”; Oбособена позиция № 7:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 2” Обособена позиция № 8 :„ДОСТАВКА НА ДИАЗОТЕН ОКСИД (РАЙСКИ ГАЗ) – ИНХАЛАЦИОНЕН ГАЗ” 

Документация за участие

 

26.04.2013 г- ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Документация за участие: „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

Документация за участие 

 

29.03.2013 г. - ОТКРИТА ПРОДЕДУРА 

Документация за участие:„Доставка на лекарствените продукти Zolendronic acid и Imatinib за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД”

Документация за участие

 

18.03.2013 г. - Уведомление до всички заинтересовани лица - на основание чл.27а, ал.3 е публикувано в Регистъра на обществени поръчки Решение №84/18.03.2013 за промяна на обществена поръчка  с предмет - „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор, модел "ELECSYS 2010", производител "ROCHE""; Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор, модел „ВС-3000 Plus” – 2 броя" Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи за опаковане на инструментариум за автоклавиране".

Уведомително писмо

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - 12.03.2013 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ "ELECSYS 2010", ПРОИЗВОДИТЕЛ "ROCHE" ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ ВС-3000 Plus” – 2 броя "   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА АВТОКЛАВИРАНЕ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ФАЙЛОВЕ

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - 06.03.2013 година :

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:Обособена позиция № 1: ”Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”;Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”;Обособена позиция № 3: ”Хирургични конци и атравматични конци”;Обособена позиция № 4: ”Ръкавици и общи консумативи”

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: