АРХИВ НА ПОРЪЧКИ 2012 

28.12.2012

Извършване на високоспециализирани медицински изследвания
на амбулаторни и стационарни пациенти на "КОЦ-Пловдив" ЕООД
по обособени позиции

ИЗСЛЕДВАНИЯ

21.12.2012

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „КОЦ-ПЛОВДИВ” ЕООД И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ПО НАРЕДБА №11 НА МТСГ И МЗ ОТ 21.12.2005г. И ДРУГИ ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ ЗА ПЕРСОНАЛА НА „КОЦ-ПЛОВДИВ” ЕООД

Ваучер за храна

 

2012-09-25. „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И КИТОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА КИТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНАЛНИ ЕСТРОГЕН И ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОРИ И HER - 2 ЕКСПРЕСИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ АIА - 600 II, ТОSОН - ЯПОНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ " 
otkrita_procedura_dostavka_reaktivi_konsumativi_kitove.rar

 

 

 

2012-09-11. Документация за участие в открита процедура за „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” по обособени позиции.
Usloviq za uchastie Dostavka na lekarstva izvun PLS.rar

 

 

2012-09-05. Документация за участие в открита процедура за „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
Otkrita procedura za dostavka na lekarstva po PSL.rar

 

 

2012-08-03. Решение №257/03.08.2012 г. на основание чл.39, ал.1, т.4 от ЗОП и във връзка с процедура открита с Публична покана №2313/11.07.2012г. по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и приключила с протокол от 23.07.2012г.: Прекратявам на основание чл.39, ал.1, т.4 от ЗОП процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво и автомобилно масло за нуждите на "КОЦ-Пловдив" поради отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор, който кандидат е и единствен подал оферта по процедурата.
Reshenie 257.pdf

 

 

2012-04-20. Уведомление до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1 : „Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”; Обособена позиция № 2 : „Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”; Обособена позиция № 3: „Хирургични конци и атравматични конци”; Обособена позиция № 4 „Ръкавици и общи консумативи” 
Uvedomlenie do uchastnicite v procedura - Dostavka na medicinski konsumativi po obosobeni pozicii.doc

 

 

 

2012-04-05. Обществена поръчка с предмет “Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1:„Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 1”; Обособена позиция № 2:„Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 2” Обособена позиция № 3:„Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 1”; Обособена позиция № 4:„Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2” 
Dostavka_na_peaktivi_i_med_konsumativi2012.rar

 

 

2012-04-02. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции” 
Otkrita_procedura_za_dostavka_na_lekarstveni_produkti.rar

 

 

2012-01-12. КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „КОЦ-ПЛОВДИВ”ЕООД И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ПО НАРЕДБА №11 НА МТСГ И МЗ ОТ 21.12.2005 г. ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ
Obestestvena_porachka_hrana_KOC_Plovdiv.rar

 

 

2011-12-22. ИЗВЪРШАВАНЕ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АМБУЛАТОРНИ И СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЕНТИ НА „КОЦ-ПЛОВДИВ”ЕООД 
Dokumentacija po obstwenata porachka.rar

 

 

2011-09-12. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „ Избор на изпълнител за изграждане на лъчетерапевтичен комплекс и инженеринг (проектиране и изграждане) на сграда за диагностично – консултативен и стационарен блок с цел пребазиране на всички дейности, осъществявани на територията УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД . 
uvedoml. cenovi oferti SMR.doc

 

2011-09-09. РЕМОНТ НА БАЗА 2 НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР,гр.ПЛОВДИВ ІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 26, ал. 1, т.1, б. "б" от ППЗОП ІІI: УДЪЛЖАВАМ ІІІ.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за: процедура за възлагане на обществена поръчка До дата: 26.10.2011 г. Час: 15:00 ІІІ.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи: До дата: 14.10.2011 г. Час: 15:00 ІІІ.3) Условия отваряне на офертите/заявленията за участие До дата: 27.10.2011 г. Час: 11:00 ІІІ.4) Срока на валидност на офертите Брой дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти) 
remont_2-ra_baza_KOC_PLovdiv.rar

 

 

2011-03-24. отваряне на ценови оферти за реактиви и медицински консумативи
Reaktivi.doc

 

 

2011-03-11. otvariane na cenovi oferti za obsht konsumativ
raziasnenie do uchastnici obsht konsumativ .doc

 

 

2011-03-07. Промяна на мястото за отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД 
raziasnenie do uchastnici promiana .doc

 

 

2011-02-24. “Доставка на дезинфектанти и почистващи препарати и медицински консумативи за рентген и ЕКГ апарати за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1 : „Дезинфектанти и почистващи препарати”; Обособена позиция № 2 : „Медицински консумативи – рентген и ЕКГ апарати” 
Dezinfektanti.rar

 

 

2011-02-16. Избор на изпълнител за изграждане на Лъчетерапевтичен комплекс и инженеринг (проектиране и изграждане) на сграда за диагностично-консултативен и стационарен блок с цел пребазиране на всички дейности, осъществявани на територията на УМБАЛ „Св. Георги”
Dokumentatsia_lacheterapevtichen_komplex.rar

 

 

 

2011-02-09. Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1 : „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория”; Обособена позиция № 2 : „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 1”;Обособена позиция № 3: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2
reaktivi.rar

 

 

 

2011-02-09. Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1 : „Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”; Обособена позиция № 2 : „Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”;Обособена позиция № 3: „Хирургични конци и атравматични конци”;Обособена позиция № 4 „Ръкавици и общи консумативи”
konsumativ.rar

 

 

2011-02-04. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова средноенергийна рентгенова уредба / напрежение на рентгеновата тръба от 20 kV до 200 kV / за лъчелечение с верификационна система и компютърна работна станция” 2011 година